ปฏิทินกิจกรรม
โครงการ Thailand Research Symposium 2015โครงการ Thailand Research Symposium 2015

 

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนงานวิจัยในทุกขอบข่าย และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expo 2015)” ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย

วช. จึงได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้นภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยของไทยได้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา เพื่อเสนอในเวทีระดับชาติ  ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในเวทีระดับประเทศ

๒. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ข้อควรทราบ :  การนำเสนอผลงานใน  Thailand Research Symposium นี้เป็นเพียงเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักวิจัยได้นำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ และเพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของผลงานเท่านั้น ยังมิใช่เป็นกระบวนการบรรณาธิการบทความ (Peer Review) ทางวิชาการ ดังนั้นการลงตีพิมพ์ใน Proceedings ของ Thailand Research Symposium จึงยังมิใช่เป็นการเผยแพร่บทความตามมาตรฐานทางวิชาการ หากผู้นำเสนอผลงานต้องการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จะต้องนำไปนำเสนอเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นมาตรฐานวิชาการอื่นต่อไป  

กลุ่มเรื่องของผลงานวิจัยที่นำเสนอ  

๑.  การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

ครอบคลุมงานวิจัยที่สนับสนุนเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งทางสังคม เช่น การวิจัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพด้านสุขภาพอนามัยและระบบสวัสดิการ แก้ไขปัญหาความยากจน  ลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให้ดีขึ้น

๒. การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

ครอบคลุมงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการนำวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การจัดการและฟื้นฟูดินเพื่อการเพาะปลูก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การผลิตพลังงานหมุนเวียนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น

 

๓. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)

ครอบคลุมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หรือเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ การพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก เทคโนโลยีที่ช่วยลดการปลดปล่อยความร้อนหรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นต้น

๔. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ครอบคลุมงานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอทอป (OTOP) เช่น การวิจัยที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้าและบริการ การพัฒนากระบวนการผลิต มาตราฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของชุมชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

                   ๕. การวิจัยด้านศิลปะสร้างสรรค์

                       ครอบคลุมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบด้านศิลปะ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างมูลค่าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ อันนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น การคิดสร้างสรรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ และ เครื่องใช้สอยต่างๆ เป็นต้น

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

๑. การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)

๒. การเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มเป้าหมาย

                    นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                    นักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย

ระยะเวลาการดำเนินงาน

วันที่

รายละเอียด

    ๙ ม.ค.  –  ๓๑ มี.ค. ๕๘

- วช. ประกาศเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานวิจัย         เข้าร่วมนำเสนอในงาน Thailand Research Symposium 2015 โดยนำส่งผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

๙ ก.พ. – ๓๑ มี.ค. ๕๘

- ฝ่ายเลขานุการประมวลผล เพื่อเตรียมส่งให้คณะทำงานพิจารณาผ่านทางระบบ

๑ – ๑๕ เม.ย. ๕๘

- พิจารณาผลงานที่นำเสนอใน ๕ กลุ่มเรื่อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ                    ผ่านระบบ  http://www.researchexpo.nrct.go.th

   ๑) การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

   ๒) การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

   ๓) การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)

   ๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

   ๕) การวิจัยด้านศิลปะสร้างสรรค์

๑๐ มิ.ย. ๕๘

 

 

 

- ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเสนอใน

๑) ภาคการบรรยาย (Oral Presentation)

๒) ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

- ผู้นำเสนอผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ทำการปรับปรุงเรื่องเต็มและส่งกลับมายัง วช. อีกครั้ง เพื่อเตรียมจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings)

๑ – ๒๐ ก.ค. ๕๘

-จัดทำเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) เพื่อเผยแพร่ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expo 2015)”

๑๖ - ๒๐ ส.ค.๕๘

- การนำเสนอผลงานวิจัย ๕ กลุ่มเรื่อง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘  (Thailand Research Expo 2015)”

๑) ภาคการบรรยาย (Oral Presentation) วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘ ทั้งวัน

๒) ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  วันที่ ๑๖ – ๒๐ ส.ค. ๕๘

การจัดทำเอกสารเผยแพร่

          - E-Book

รูปแบบการส่งผลงานวิจัย

          จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Thailand Research Symposium
 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงาน Thailand Research Symposium
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาการ
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ  กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 

ผู้ประสานงาน : นางสุภาพร  จินดา  (หัวหน้าฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ)

                                                   นางสาวนภัสธนันท์  ทรัพย์บัญญัติ

                  

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๔๐๖๘  และ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๑

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๒๖๐

 www.researchexpo.nrct.go.th (Link : Thailand Research Symposium)

 

copyright 2553 ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :   02-561-2445 ต่อ 518, 519  โทรสาร : 02-579-0109