1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
 
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 ปฏิทินกิจกรรม
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


download เอกสาร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 139
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 139
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 09.00 - 16.00 น. เรื่อง Research – Based Instructional Strategies สำหรับบุคลากรทางการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ สาขาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (18 ธ.ค. 2561)
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. การสร้างกรอบแนวคิดและการกำหนดตัวแปร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ (17 ธ.ค. 2561)
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ภาคบ่าย 09.00-12.00 น. การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการจัดการข้อมูล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ (17 ธ.ค. 2561)
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ภาคเช้าและภาคบ่าย เรื่อง การวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community based Learning) และ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (14 ธ.ค. 2561)
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ภาคเช้าและภาคบ่าย เรื่อง แนวทางการวิจัยและปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (14 ธ.ค. 2561)
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ภาคเช้า 09.00-12.00 น. เรื่อง ปัญหาวิจัย (Research Problem) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ (14 ธ.ค. 2561)
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ (14 ธ.ค. 2561)

หน้า : [1]

© 2552 อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ  517    โทรสาร 0 2940 5744, 0 2579 0455