1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
 
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 ปฏิทินกิจกรรม
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


download เอกสาร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 137
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 137

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาศ ณ วิเชียร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (19 พ.ย. 2561)
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ภาคเช้า 09.00-12.00 น. การออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาศ ณ วิเชียรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (19 พ.ย. 2561)
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. เทคนิคการเลือกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (19 พ.ย. 2561)
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ภาคเช้า 09.00-12.00 น. ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์ (19 พ.ย. 2561)
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (19 พ.ย. 2561)
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ภาคเช้า 09.00-12.00 น. การเลือกเรื่องการวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาและการตั้งสมมติฐาน โดย ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (19 พ.ย. 2561)

หน้า : [1]

© 2552 อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ  517    โทรสาร 0 2940 5744, 0 2579 0455