เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
24/06/2562- 27/06/2562
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย โครงการ Research Zone (2019) : Phase 145 ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2562     
24/06/2562
09:00 - 12:00
เครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล     
24/06/2562
13:00 - 16:00
เครื่องมือในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ)     
25/06/2562
09:00 - 12:00
การสร้างเครื่องมือวิจัย และการเลือกใช้เครื่องมือ ในการวิจัย (1/4)      ลงทะเบียน
25/06/2562
13:00 - 16:00
การสร้างเครื่องมือวิจัย (ปฏิบัติการ) (2/4)      ลงทะเบียน
26/06/2562
09:00 - 12:00
การสร้างเครื่องมือวิจัย และการเลือกใช้เครื่องมือ ในการวิจัย (3/4)      ลงทะเบียน
26/06/2562
13:00 - 16:00
การสร้างเครื่องมือวิจัย (ปฏิบัติการ) (4/4)      ลงทะเบียน
27/06/2562
09:00 - 12:00
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย      ลงทะเบียน
27/06/2562
13:00 - 16:00
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย (ต่อ)      ลงทะเบียน
01/07/2562- 03/07/2562
09:00 - 12:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย โครงการ Research Zone (2019) : Special ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒    
01/07/2562
09:00 - 12:00
การวิจัยในชั้นเรียน      ลงทะเบียน
01/07/2562
13:00 - 16:00
การเตรียมต้นฉบับและการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ      ลงทะเบียน
02/07/2562
09:00 - 12:00
สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักนักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น      ลงทะเบียน
02/07/2562
13:00 - 16:00
การใช้โปรแกรม smart PLS สำหรับการวิจัยด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง      ลงทะเบียน