เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
29/08/2560- 01/09/2560
00:00 - 00:00
เชิญผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone (2017) : Phase 126 ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐     
29/08/2560
09:00 - 12:00
การวิเคราะห์อิทธิพลการกำกับ ในตัวแบบสมการโครงสร้าง (๑) (An analysis of moderation effect in SEM)     ลงทะเบียน
29/08/2560
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์อิทธิพลการกำกับ ในตัวแบบสมการโครงสร้าง (๒) (An analysis of moderation effect in SEM)     ลงทะเบียน
30/08/2560
09:00 - 12:00
แนวทางการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)     ลงทะเบียน
30/08/2560
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์อภิมาน (Meta – Analysis)     ลงทะเบียน
31/08/2560
09:00 - 12:00
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน     ลงทะเบียน
31/08/2560
13:00 - 16:00
การเลือกใช้สถิติในงานวิจัย     ลงทะเบียน
01/09/2560
09:00 - 12:00
การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับ โดยใช้โปรแกรม HLM (๑)     ลงทะเบียน
01/09/2560
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับ โดยใช้โปรแกรม HLM (๒)     ลงทะเบียน