เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
20/02/2561- 23/02/2561
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone (2018) : Phase 131 ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
20/02/2561
09:00 - 12:00
ภาพรวมของงานวิจัยเชิงปริมาณ      ลงทะเบียน
20/02/2561
13:00 - 16:00
งานวิจัยเชิงปริมาณ : องค์ประกอบ กระบวนการ/ จุดอ่อน จุดแข็ง      ลงทะเบียน
21/02/2561
09:00 - 12:00
การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ      ลงทะเบียน
21/02/2561
13:00 - 16:00
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ      ลงทะเบียน
22/02/2561
09:00 - 12:00
การกำหนดตัวแปรการวิจัยเชิงปริมาณ      ลงทะเบียน
22/02/2561
13:00 - 16:00
ปัญหาที่พบในการออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ      ลงทะเบียน
23/02/2561
09:00 - 12:00
การเลือกสถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ      ลงทะเบียน
23/02/2561
13:00 - 16:00
สถิติบรรยายที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ      ลงทะเบียน