เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
26/06/2561- 29/06/2561
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone (2018) : Phase 135 ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑     
26/06/2561
09:00 - 12:00
การออกแบบการวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างความหมายใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลง      ลงทะเบียน
26/06/2561
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์และเขียนรายงาน      ลงทะเบียน
27/06/2561
09:00 - 12:00
การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการจัดการข้อมูล      ลงทะเบียน
27/06/2561
13:00 - 16:00
การสังเคราะห์งานวิจัย      ลงทะเบียน
28/06/2561
09:00 - 12:00
ปัญหาวิจัย (Research Problem)      ลงทะเบียน
28/06/2561
13:00 - 16:00
หลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาวิจัย      ลงทะเบียน
29/06/2561
09:00 - 12:00
ระเบียบวิธีวิจัย      ลงทะเบียน
29/06/2561
13:00 - 16:00
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย      ลงทะเบียน