เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
25/01/2562
09:00 - 16:00
กิจกรรม Thailand Research Expo ; Symposium 2019 : การบรรยายพิเศษเรื่อง "การเขียนและการเผยแพร่บทความผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์"     
25/01/2562
09:00 - 12:00
การเขียนและการเผยแพร่บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / บทความวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)     
25/01/2562
13:00 - 16:00
การเขียนและการเผยแพร่บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ / บทความวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)      
25/01/2562
00:00 - 00:00
     
25/01/2562- 31/01/2562
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย โครงการ Research Zone (2019) : Phase 140 ระหว่างวันที่ ๒๕ และ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒     
28/01/2562
09:00 - 12:00
การวิเคราะห์ moderation model และ moderated mediation model ด้วยโปรแกรม PROCESS (๑)      
28/01/2562
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์ moderation model และ moderated mediation model ด้วยโปรแกรม PROCESS (๒)      
29/01/2562
09:00 - 12:00
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ     
29/01/2562
13:00 - 16:00
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ     
30/01/2562
09:00 - 12:00
การใช้ spss เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (๑)      ลงทะเบียน
30/01/2562
13:00 - 16:00
การใช้ spss เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (๒)     
31/01/2562
09:00 - 12:00
แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ      
31/01/2562
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti