เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
19/12/2560- 22/12/2560
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone (2018) : Phase 129 ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐     
19/12/2560
09:00 - 12:00
หลักการและแนวทางในการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์และการศึกษาปัญหาเบื้องต้น      ลงทะเบียน
19/12/2560
13:00 - 16:00
การสร้างกรอบแนวความคิดและการกำหนดตัวแปร      ลงทะเบียน
20/12/2560
09:00 - 12:00
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)      ลงทะเบียน
20/12/2560
13:00 - 16:00
การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการจัดการข้อมูล      ลงทะเบียน
21/12/2560
09:00 - 12:00
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิทยานิพนธ์      ลงทะเบียน
21/12/2560
13:00 - 16:00
เทคนิคการสรุป อภิปรายผล และเขียนข้อเสนอแนะ สำหรับวิทยานิพนธ์      ลงทะเบียน
22/12/2560
09:00 - 12:00
เทคนิคการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์      ลงทะเบียน
22/12/2560
13:00 - 16:00
เทคนิคการสืบค้น การสังเคราะห์ และการจัดทำบรรณานุกรมเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในงานวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์      ลงทะเบียน