เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
11/03/2562- 27/03/2562
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย โครงการ Research Zone (2019) : Phase 142 ระหว่างวันที่ 11 / 25-27 มีนาคม 2562     
11/03/2562
09:00 - 12:00
การเลือกเรื่องการวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาและการตั้งสมมติฐาน    
11/03/2562
13:00 - 16:00
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย    
25/03/2562
09:00 - 12:00
วิธีการวิจัยแบบผสม ( Mixed Method Research)      ลงทะเบียน
25/03/2562
13:00 - 16:00
วิธีการวิจัยแบบผสม ( Mixed Method Research) (ต่อ)      ลงทะเบียน
26/03/2562
09:00 - 12:00
กระบวนทัศน์ ข้อสมมติเชิงปรัชญาของศาสตร์การวิจัยและกระบวนการวิจัย      ลงทะเบียน
26/03/2562
13:00 - 16:00
กระบวนทัศน์ ข้อสมมติเชิงปรัชญาของศาสตร์การวิจัยและกระบวนการวิจัย (ต่อ)      ลงทะเบียน
27/03/2562
09:00 - 12:00
การออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัย      ลงทะเบียน
27/03/2562
13:00 - 16:00
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      ลงทะเบียน