เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
01/08/2561- 03/08/2561
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone (2018) : Phase 136 ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑     
01/08/2561
09:00 - 12:00
การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ      ลงทะเบียน
01/08/2561
13:00 - 16:00
การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ      ลงทะเบียน
02/08/2561
09:00 - 12:00
การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการจัดการข้อมูล      ลงทะเบียน
02/08/2561
13:00 - 16:00
การสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อสรุปทางการวิจัย      ลงทะเบียน
03/08/2561
09:00 - 12:00
แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ      ลงทะเบียน
03/08/2561
13:00 - 16:00
การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      ลงทะเบียน