เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
26/11/2561- 29/11/2561
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย โครงการ Research Zone (2019) : Phase 138 ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     
26/11/2561
09:00 - 12:00
การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าและมีประโยชน์กับกระบวนการทำวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง      ลงทะเบียน
26/11/2561
13:00 - 16:00
เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่วารสารวิจัย ต้องยอมรับให้ตีพิมพ์      ลงทะเบียน
27/11/2561
09:00 - 12:00
ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)      ลงทะเบียน
27/11/2561
13:00 - 16:00
การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัย      ลงทะเบียน
28/11/2561
09:00 - 12:00
การกำหนดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกเครื่องมือในการวิจัย      ลงทะเบียน
28/11/2561
13:00 - 16:00
การเก็บรวบรวมข้อมูลและกระบวนการจัดการข้อมูล      ลงทะเบียน
29/11/2561
09:00 - 12:00
การออกแบบการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Research Design for Data Analysis in Qualitative Research)      ลงทะเบียน
29/11/2561
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis - QCA)      ลงทะเบียน