เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
19/09/2560- 22/09/2560
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โครงการ Research Zone (2017) : Phase 127 ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐     
19/09/2560
09:00 - 12:00
การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการจัดการข้อมูล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      ลงทะเบียน
19/09/2560
13:00 - 16:00
การสร้างกรอบแนวความคิดและการกำหนดตัวแปร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      ลงทะเบียน
20/09/2560
09:00 - 12:00
แนวทางการวิจัยและปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ลงทะเบียน
20/09/2560
13:00 - 16:00
แนวทางการวิจัยและปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ลงทะเบียน
21/09/2560
09:00 - 12:00
ปัญหาวิจัย (Research Problem) โดย ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง      ลงทะเบียน
21/09/2560
13:00 - 16:00
หลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาวิจัย โดย ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง      ลงทะเบียน
22/09/2560
09:00 - 12:00
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโลกของการเปลี่ยนแปลง : การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      ลงทะเบียน
22/09/2560
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน การวิจัยในชั้นเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      ลงทะเบียน