เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
27/01/2563- 30/01/2563
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย โครงการ Research Zone (2020) : Phase 151      
27/01/2563
09:00 - 12:00
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน     ลงทะเบียน
27/01/2563
13:00 - 16:00
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน (๒)     ลงทะเบียน
28/01/2563
09:00 - 12:00
หลักการ และประเด็นปัญหาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย     เต็ม
28/01/2563
13:00 - 16:00
หลักการ และประเด็นปัญหาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (๒)     เต็ม
29/01/2563
09:00 - 12:00
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของข้อเสนอการวิจัย     ลงทะเบียน
29/01/2563
13:00 - 16:00
การกำหนดโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน     ลงทะเบียน
30/01/2563
09:00 - 12:00
หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน     ลงทะเบียน
30/01/2563
13:00 - 16:00
เทคนิคการเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของงานวิจัย การประเมินข้อเสนอการวิจัย และใช้งานระบบ NRMS ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย     ลงทะเบียน