เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม | คู่มือการใช้งานระบบ  
วันที่เริ่มจัด | รายการกิจกรรม | ลงทะเบียน
 
22/05/2561- 25/05/2561
09:00 - 16:00
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone (2018) : Phase 134 ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
22/05/2561
09:00 - 12:00
วิธีการติดตั้งและเลือกใช้โปรแกรม R เบื้องต้น      ลงทะเบียน
22/05/2561
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม R      ลงทะเบียน
23/05/2561
09:00 - 12:00
การเลือกใช้สถิติในการวิจัย      ลงทะเบียน
23/05/2561
13:00 - 16:00
เทคนิคการายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิติ      ลงทะเบียน
24/05/2561
09:00 - 12:00
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)      ลงทะเบียน
24/05/2561
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis)      ลงทะเบียน
25/05/2561
09:00 - 12:00
การวิเคราะห์ mediation model และ moderated mediation model ด้วยโปรแกรม PROCESS (๑) เชิงปฏิบัติ      ลงทะเบียน
25/05/2561
13:00 - 16:00
การวิเคราะห์ mediation model และ moderated mediation model ด้วยโปรแกรม PROCESS (๒) เชิงปฏิบัติ      ลงทะเบียน