G8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผู้บริหารสูงสุด : รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ประสานงาน : นางจำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านเด็จเจ้าพระยา 1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรุจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 0 2473 7000 ต่อ 1601 โทรสาร:0 2473 7000 ต่อ 1601
Email : t-jamnong@hotmial.com
ผลงาน : การพัฒนาวัสดุธรรมชาติจากเปลือกทุเรียนและยางพารา
นักวิจัย : คุณธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล
โทรสาร : 0 2473 7000-1601
Email : Q_duk_dik_Q@hotmail.com

ผลงาน : 1. การประเมินตนเองของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชาโครงงานภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
นักวิจัย : คุณอารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
โทรศัพท์ : 0 2629 0301 โทรสาร:0 2629 0301
Email : areewanareewan.iamsaard@gmail.com

ผลงาน : รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านเว็บของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : คุณทัศนัย กีรติรัตนะ
โทรสาร : 0 2466 8060
Email : nai_bsd_04@hotmail.com

ผลงาน : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
นักวิจัย : คุณณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
โทรสาร : 0 2473 7000 1601
Email : theptharo2003@yahoo.com

ผลงาน : การปรับปรุงสภาพให้ออกซิเจนซึมผ่านได้ของเมมเบรนเพอรอฟสไกต์ฐานแบเรียม โดยการเคลือบผิวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา
นักวิจัย : คุณจินดา ยืนยงชัยวัฒน์
โทรศัพท์ : 02 473 7000-3125 โทรสาร:02 473 7000-3125
Email : scJinda@bsru.ac.th

ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทของห้องสมุด
นักวิจัย : คุณชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
โทรสาร : 024737000-1601
Email : chollada65@yahoo.com

ผลงาน : 1. การเพิ่มมูลค่าพริกบางช้าง
2. การพัฒนาผู้ประกอบการนักวิจัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : คุณอาภา วรรณฉวี
โทรสาร : 0 2472 5715
Email : apaclass8@yahoo.com

ผลงาน : ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านของชุมชนฝั่งธนบุรี
นักวิจัย : คุณจำนงค์ ตรีนุมิตร
โทรสาร : 0 2473 7000-1601
Email : t-jamnong@hotmail.com

ผลงาน : การใช้กิจกรรมการฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นักวิจัย : คุณพรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล
โทรสาร : 0 2473 7000-4129
Email : P_Pilgrim@hotmail.com

ผลงาน : การศึกษาเรื่องการใช้แผนที่ความคิดในวิชาเพศศึกษา เพื่อให้นิสิตเกิดความคิดและการตัดสินใจเลือกในการมีเพศสัมพันธ์
นักวิจัย : คุณจันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
โทรสาร : 0 2466 6539
Email : chanvipa@hotmail.com