วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม

การอภิปราย เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว:ศึกษากรณี การรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวฟ้าใส สามารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดร.ภูมิ มูลศิลป์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดำเนินรายการโดย นางสาวกัณฑิมา ช่างทำ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

พิธีกรโดย นางสาวกัลยาณี ขำขันทอง
ศูนย์วิจัยและแผน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น